Xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng của sự phát triển

.

ĐNO - Sáng 1-12, UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh và Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải, tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN CHUNG

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại Đà Nẵng, phong trào này được phát động triển khai từ năm 2000, trở thành cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc với nội dung phong phú, tác động toàn diện, lâu dài đến đời sống xã hội trên toàn thành phố.

Với quan điểm nhất quán về chỉ đạo và đẩy mạnh nâng cao chất lượng, qua 20 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu. Cụ thể, các địa phương, đơn vị đã xây dựng và đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các ngành, đoàn thể gắn với chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” của thành phố, đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) và đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Bộ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (phải) và đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trái) trao bằng khen của Bộ cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: PHAN CHUNG

Năm 2000, toàn thành phố có 95.306 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 61,7%; năm 2010 có 90,1% hộ đạt Gia đình văn hóa và đến năm 2019, có 207.265 hộ đạt danh hiệu này (tỷ lệ là 89,6%). Qua 20 năm triển khai, đến nay, có thêm 127.515 hộ đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng 27,9% tỷ lệ Gia đình văn hóa so với năm 2001…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp sẽ được nâng cao; các hoạt động, phong trào được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh biểu dương và ghi nhận những cố gắng của các của ngành, hội, đoàn thể, các địa phương, cơ sở và đặc biệt là các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào trong 20 năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, đây là phong trào quan trọng, là một dấu ấn văn hóa của giai đoạn 20 năm, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, góp phần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của văn hóa. Theo đó, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

“Trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Đà Nẵng và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo.

Dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;  24 tập thể, 6 gia đình và 10 cá nhân được nhận bằng khen của UBND thành phố vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Trong đó, Báo Đà Nẵng được UBND thành phố tặng bằng khen. 

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.