Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Đảng Cộng sản Việt Nam

;
;
.
.
.
.
.