Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

.

Câu 2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 như thế nào?

Trả lời:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 14 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện. Qua 5 năm thực hiện đã đạt được kết quả như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng bình quân 4%/năm (NQ: 8-9%/năm) (giai đoạn 2016-2019 ước tăng 7,5%/năm; tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so năm 2019, dẫn đến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm).

- Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.693 USD (NQ: 4.000-4.500 USD) (năm 2019 ước đạt 95,7 triệu đồng - tương đương 4.095 USD - đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; năm 2020 sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

- Cơ cấu GRDP đến năm 2020 ước đạt: Dịch vụ 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4% (NQ: Dịch vụ: 63-65%; công nghiệp - xây dựng: 35-37% và nông nghiệp: 1-2%).

- Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ ước tăng 4,7%/năm; công nghiệp - xây dựng ước tăng 2,4%/năm; nông nghiệp ước tăng 3,2%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 5,2%/ năm (NQ: 15-16%/năm).

- Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tăng 5,5%/năm (NQ: 5-8%/năm).

- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 3,7%/năm (NQ: 9-10%/năm).

- Năm 2020, giảm tỷ suất sinh ước đạt 0,12‰ (NQ: 0,1‰).

- Năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 55% (NQ: 50-55%), tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm ước đạt 4,2%/năm (NQ: 4-5%/năm).

- Tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố đến cuối năm 2020 giảm còn 2,04%.

- Đến cuối năm 2020, tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 100% (NQ: 95-100%); tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% (NQ: 95-100%); tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 95% (NQ: 95-98%).

- Bình quân hằng năm phát triển 1.837 đảng viên mới, đạt 92% (NQ: 2.000 đảng viên).

Như vậy, có 7/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết (không kể 3 chỉ tiêu về giá trị sản xuất) và 5 chỉ tiêu chưa đạt: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); GRDP bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; tổng vốn đầu tư phát triển; chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm.

(Còn nữa)
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

;
;
.
.
.
.
.