Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

.

Câu 3: Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã nhận định về những thành tựu trong 5 năm 2015-2020 ra sao?

Trả lời:

Đại hội khẳng định 5 năm 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư được cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả khá rõ nét, trong đó ngành dịch vụ, nhất là du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố đã nỗ lực, bình tĩnh, quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần khẳng định vị thế của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; tiếp tục khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là Đảng bộ mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân Đà Nẵng kiên cường, tự hào và luôn đồng hành với thành phố.

Câu 4: Từ việc chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của nhiệm kỳ qua, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

Trả lời:

Qua quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau:

- Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, nêu gương của người đứng đầu. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phải bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và vận dụng đúng các quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

- Phát huy dân chủ, thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội; đặc biệt, sau những sai lầm, khuyết điểm được chỉ ra, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

- Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu. Đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, nhất là các vấn đề mới nảy sinh để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, đột phá và tổ chức thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả.

- Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng phải thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng có tầm nhìn, các cơ chế, chính sách đặc thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

;
;
.
.
.
.
.