Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

Ngày 25-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự cuộc họp có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Theo thông tin tại cuộc họp, năm 2020, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ thành phố được các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công vụ được nâng cao; nhận diện về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng được rõ hơn để phòng, chống, khắc phục, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung siết chặt việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy. Tình trạng e dè, làm việc cầm chừng, sợ sai trong công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được khắc phục.

Sau đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy đã ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp cán bộ sau Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, gắn với phân công cấp ủy viên theo Đề án nhân sự bảo đảm nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng thực hiện nghiêm túc; kịp thời ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các cấp ủy Đảng luôn chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; đặc biệt, đã tập trung thực hiện công tác kiểm, giám sát phục vụ đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đạt kết quả tốt.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp của thành phố tiếp tục được phát huy tích cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ giám sát mang tính nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy thường xuyên bám sát và hoạt động khá nghiêm túc theo chương trình công tác và quy chế làm việc, chủ động triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành những việc cần tiếp tục làm ngay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.