Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.

Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp gồm những tổ chức nào?

Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp gồm có:

- Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Các Ủy ban bầu cử được thành lập ở các đơn vị hành chính có tổ chức HĐND gồm:

+ Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn.

- Các Ban bầu cử được thành lập ở từng đơn vị bầu cử gồm:

+ Ban bầu cử đại biểu Quốc hội.

+ Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

+ Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện.

+ Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

- Các Tổ bầu cử được thành lập ở từng khu vực bỏ phiếu.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại thành phố Đà Nẵng, địa phương sẽ thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, được thực hiện thế nào?

- Thành lập Ủy ban bầu cử ở thành phố Đà Nẵng để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND ở huyện Hòa Vang, ở 11 xã thuộc huyện Hòa Vang để tổ chức bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành chính tương ứng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường tại các quận và tại các phường thuộc quận của thành phố Đà Nẵng.

- Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng.

- Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của cấp được tổ chức bầu cử trên địa bàn khu vực bỏ phiếu. Như vậy, Tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận của thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026;

Do số lượng các tổ chức phụ trách bầu cử tại Đà Nẵng sẽ tổ chức mô hình chính quyền đô thị có sự giảm bớt khá nhiều so với các đơn vị hành chính thông thường khác, nên để có thể bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, thì cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban bầu cử thành phố cần tập trung đẩy mạnh, tổ chức thực hiện tốt công tác chỉ đạo việc tổ chức bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử trên toàn địa bàn thành phố; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xẩy ra trong thời gian tiến hành bầu cử,...

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử cần tiến hành tổng kết cụ thể, chi tiết về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở địa phương mình để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra các nội dung còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, điều chỉnh cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong các kỳ bầu cử tiếp theo.

      (Còn nữa)

;
;
.
.
.
.
.