Đà Nẵng sẽ thí điểm tổ chức chính quyền đô thị với nhiều điểm mới về chế độ công chức, công vụ

.

Ngày 29-3, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cán bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa” phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.   Ảnh: TRỌNG HUY
Cán bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa” phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP gồm 7 chương, 41 điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; áp dụng đối với HĐND, UBND thành phố; UBND quận, huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng; UBND phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chức danh chủ tịch quận; phó chủ tịch quận; trưởng Công an quận; chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận. Nguyên tắc hoạt động của UBND quận được quy định thêm những điểm mới như UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch quận là người đứng đầu UBND quận, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành UBND quận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Về tổ chức và hoạt động của UBND phường, chế độ trách nhiệm của chủ tịch phường, gồm có: Chủ tịch phường; phó chủ tịch phường; trưởng Công an phường; chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường; Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội). Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điểm mới quan trọng về chế độ công chức, công vụ là quy định: Công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận thuộc thành phố Đà Nẵng và do UBND quận thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, sử dụng. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính cho tổng số các phường của một quận. UBND thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của từng phường, UBND quận quyết định cụ thể số lượng công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại UBND phường.

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch quận thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận, phường. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và phường thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND quận, chủ tịch UBND huyện đảo, phó chủ tịch UBND quận, phó chủ tịch UBND huyện đảo, giao quyền chủ tịch quận theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND quận thuộc thành phố Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, giao quyền chủ tịch phường theo quy định của pháp luật.

Theo nghị định này, kể từ ngày 1-7-2021, chủ tịch, phó chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7-2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.