Triển khai 59 bộ quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng trong quý 2-2021

.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU vể triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025” (gọi tắt là đề án) năm 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc đề án gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện đề án.

Theo kế hoạch này, nhiều nội dung công việc thuộc trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phải hoàn thành với các mốc thời gian cụ thể trong năm 2021: triển khai 59 bộ quy trình, thủ tục thuộc các lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng đến ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; ban hành quy chế tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tổng hợp, nghiên cứu định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố; Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; Quy trình tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy; Quy chế về thông tin, báo cáo nhanh các vụ án, vụ việc; Quy trình xử lý các vụ án, vụ việc Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc; Quy trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy trình giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các mốc thời gian hoàn thành các công việc: ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế và quản lý tài chính Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý tài chính Đảng, tài sản Đảng; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy đầu nhiệm kỳ cho các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới. Trong quý 3-2021, Thành ủy sẽ sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025”.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.