Giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng

.

Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27-4-2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, thành phố Đà Nẵng có 10 ứng cử viên tại 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV. Báo Đà Nẵng trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 10 ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1:

 
 
 
 
 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2:

 
 
 
 
 

Nguồn: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.