Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao

.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý KCNC&CKCN Đà Nẵng Phạm Trường Sơn cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống và thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KCNC&CKCN Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn để các cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai. Qua đó, cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong toàn đảng bộ.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cơ khí Điện miền Trung (KCN Hòa Cầm).  Ảnh: KHÁNH HÒA
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cơ khí Điện miền Trung (KCN Hòa Cầm). Ảnh: KHÁNH HÒA

Theo đó, Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo DN đối với công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân, gắn công tác vận động thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể với việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, có sức cạnh tranh cao. Trong đó, xác định KCNC Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công nghiệp CNC, đặt trong mối tương quan với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao được Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-1-2020 với chuyên đề “Phát triển công nghiệp CNC, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 29-4-2020 nhằm thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU của Thành ủy. Điều này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố đối với việc phát triển công nghiệp CNC, một trong 3 trụ cột kinh tế chiến lược của thành phố. Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp CNC trong giai đoạn 2020 - 2025 gồm: huy động nguồn lực xây dựng và phát triển KCNC Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp CNC, chú trọng tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phát triển KCNC và khu công nghệ thông tin tập trung; tập trung hoàn thiện mô hình, tổ chức, bộ máy Ban Quản lý KCNC&CKCN; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, thành phố sẽ điều chỉnh mở rộng quy hoạch KCNC; đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng KCNC đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; vận hành hiệu quả nhà xưởng Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp CNC; đẩy mạnh hoạt động ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC tại KCNC Đà Nẵng.

Giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, xúc tiến thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phát triển các khu và cụm công nghiệp, triển khai có hiệu quả đề án “Tổng thể phát triển KCNC Đà Nẵng đến năm 2030”; đồng thời, phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển KCNC Đà Nẵng gắn liền với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ; phát triển KCNC Đà Nẵng đồng bộ với các KCNC Hòa Lạc và Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo ông Phạm Trường Sơn, trong thời gian tới, với đặc thù là đảng bộ có nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài Nhà nước tham gia sinh hoạt, bên cạnh tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình và điều kiện cụ thể của DN, đơn vị còn tăng cường và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng trong DN.

Với hơn 300 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, Đảng bộ Công ty CP Cao su Đà Nẵng là một trong những đơn vị có quy mô tổ chức Đảng lớn, trực thuộc Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng. Đến nay, đơn vị đã quán triệt và triển khai đồng bộ nhiều nội dung mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng đề ra.

“Tổ chức Đảng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị nên ngay sau Đại hội Đảng bộ Công ty CP Cao su Đà Nẵng và Đại hội Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi xây dựng kế hoạch để triển khai các nghị quyết phù hợp với thực tiễn đơn vị. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực điều hành, lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới. Bảo đảm mục tiêu đưa DN ngày càng phát triển với doanh thu năm 2021 tăng hơn 5% so với năm 2020, thu nhập của người lao động giai đoạn 2020-2025 tăng 5-8% so với hiện tại (trung bình 13,5 triệu đồng/người)”, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng cho biết.

Hiện nay, Đảng bộ KCNC&CKCN quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2025 là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp CNC và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đảng bộ KCNC&CKCN Đà Nẵng hiện có 112 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với tổng số 3.557 đảng viên đang sinh hoạt ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, phần lớn là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.