Thành lập thêm 3 tổ dân phố tại 2 quận Hải Châu và Liên Chiểu

.

ĐNO - HĐND thành phố khóa X ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 quyết nghị thành lập thêm 3 tổ dân phố tại quận Hải Châu và Liên Chiểu.

Theo đó, thành lập mới tổ dân phố số 53 tại Khu dân cư Sư đoàn 372 thuộc phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu); thành lập 2 tổ dân phố tại Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh thuộc phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) bao gồm Tổ dân phố số 82 (Tòa nhà E1, E2- Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh) và Tổ dân phố số 83 (Tòa nhà B1, B1A- Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh).

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tổ dân phố là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. 

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.