Hướng dẫn đăng ký giấy đi đường theo quyết định mới

.

ĐNO - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, phường, xã… hướng dẫn đăng ký, phê duyệt, cấp giấy đi đường QRCode.

Thực hiện Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống Covid-19, Sở TT&TT hướng dẫn phê duyệt bổ sung hoặc đăng ký mới giấy đi đường cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân.

Cụ thể, đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (cơ quan cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức), Sở TT&TT thiết lập thêm số lượng theo tỷ lệ mới của UBND thành phố.

Cơ quan sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào ứng dụng giấy đi đường (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) và in, phát hành thêm Giấy đi đường theo nhu cầu, quy định.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã được các cơ quan phê duyệt giấy đi đường trước đây theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND tăng thêm tỷ lệ nhân viên đi làm việc, thực hiện 2 bước gồm: các cơ quan, địa phương được UBND thành phố giao trách nhiệm phê duyệt, cấp giấy đi đường (gọi chung là cơ quan phê duyệt) chủ động vào ứng dụng giấy đi đường để mở/phê duyệt và tăng số lượng giấy đi đường theo tỷ lệ mới theo quy định UBND thành phố.

Sở TT&TT đã có Công văn số 2580/STTTT-CNTT ngày 7-9-2021 cung cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để kiểm tra ngành nghề hoạt động có thuộc nhóm lĩnh vực cho phép hoạt động; cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội để kiểm tra tổng số người lao động của đơn vị, doanh nghiệp và nhân viên đề xuất cấp giấy có thuộc đơn vị, doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc-xin để kiểm tra điều kiện số mũi vắc-xin đã tiêm của người lao động để các cơ quan có thông tin, làm cơ sở cho phê duyệt, cấp giấy.

Các đơn vị, doanh nghiệp, người dân sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào ứng dụng giấy đi đường và in, phát hành thêm giấy đi đường theo nhu cầu, quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về danh sách bổ sung mới, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của thành phố.

Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới giấy đi đường (bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề mới bổ sung được phép hoạt động theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND) tiếp tục đăng ký và cấp mới như trước đây (theo Công văn số 5689/UBND-KGVX của UBND thành phố và Công văn 2552/STTTT-CNTT của Sở TT&TT).

Trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân liên hệ Tổng đài 0236.1022, 0236.383.1022 hoặc Phòng Công nghệ thông tin, Sở TT&TT (0236.3840.125 - 0969.701.168 - 0909.092.184); hoặc thông tin liên hệ đầu mối các cơ quan, địa phương phê duyệt, cấp giấy trong thời gian vừa qua.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.