Triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

.

ĐNO - Sáng 10-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sáng 10-9. Ảnh: PHAN CHUNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sáng 10-9. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bám sát kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm.

Nhận thức và ý thức hành động của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có những chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; công tác quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường, nhất là việc tham gia mạng xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với tình hình cụ thể của thành phố.

Công tác dân vận được chú trọng gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vẫn còn một số hạn chế. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nên một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra triển khai chậm so với tiến độ hoặc chưa thực hiện được.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại một số cấp ủy, tổ chức đảng, vẫn còn hình thức, chưa thật hiệu quả; chưa có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, chưa nhạy bén; công tác quản lý, giáo dục đảng viên mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thường xuyên, còn nể nang, hình thức nên vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự chuyển biến trong việc nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố…

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Chủ động nắm bắt thông tin dư luận, theo dõi sát tình hình ở cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, định hướng và phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh.

Bám sát và thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng; tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư. Chú trọng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm.

Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, báo chí, nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.