50 dự án thu hồi đất đã quá 3 năm chưa triển khai

.

ĐNO - Ngày 23-11, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua tổng hợp từ các quận, huyện, trên địa bàn thành phố có 50 dự án thu hồi đất đã được HĐND thành phố thông qua và có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các quận, huyện nhưng đã quá 3 năm mà chưa triển khai, chưa có quyết định thu hồi đất.

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi đất để thực hiện dự án mà sau 3 năm chưa triển khai thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất thì phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi đất.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ đối với 50 dự án đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất (trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, ảnh hưởng của dự án đến việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, tính khả thi của dự án...) theo quy định để không làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch dự án.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.