Quản lý, sử dụng bãi sông tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn triển khai thực hiện nội dung Công văn số 6806/VPCP-NN ngày 23-9-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng bãi sông bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công trình đê, kè trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê kè, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, kiến nghị chính quyền các cấp xử lý theo đúng quy định...

Sở Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ công trình đê, kè sông, kè biển, cống qua đê, bãi sông; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác cát, đá, sỏi trên các sông, tham mưu cho UBND thành phố ngăn chặn việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép gây mất an toàn công trình đê, kè.

Sở Giao thông vận tải tham mưu thực hiện đúng quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê... UBND các quận huyện tăng cường quản lý đê, kè; tổ chức quản lý chặt chẽ đất trong hành lang bảo vệ đê, kè, bãi sông...

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.