Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”, các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi (giữa) khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: HUY HOÀNG
Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. TRONG ẢNH: Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi (giữa) khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: HUY HOÀNG

Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK được ban hành trong tháng 1-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK thực hiện nghị quyết; đồng thời, quán triệt, triển khai đến 98 TCCS Đảng trực thuộc. Trên cơ sở đó, Đảng ủy khối và 53 đảng ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua quán triệt, triển khai, cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; từng bước cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ, có trọng tâm, trọng điểm nội dung, đối tượng, phương pháp KTGS.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tiến hành giám sát chuyên đề tại 5 cấp ủy cơ sở, kiểm tra chuyên đề 19 cấp ủy cơ sở và 8 bí thư cấp ủy cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. UBKT Đảng ủy khối đã tiến hành giám sát chuyên đề 4 cấp ủy cơ sở và 4 bí thư cấp ủy cơ sở; kiểm tra chuyên đề 7 cấp ủy cơ sở; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 bí thư chi bộ; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 cấp ủy và 4 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 4 đảng viên.

Tại các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trực thuộc đã triển khai, thực hiện KTGS ít nhất 30% tổ chức Đảng trực thuộc, các chi bộ đã KTGS ít nhất 2 đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối và Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, chú trọng KTGS về thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên; việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chấp hành chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu... Qua kiểm tra, 53 đảng ủy cơ sở và 18 đảng ủy bộ phận đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS năm 2021, đạt 100%.

Bên cạnh đó, 53 UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 cấp ủy và 19 đảng viên; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 5 trường hợp. Qua đó cho thấy, UBKT đảng ủy cơ sở có nhiều chuyển biến trong công tác KTGS, nhất là khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, kết luận, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; từng bước khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật.

Các chi bộ cơ sở cũng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình KTGS; đã kiểm tra 62 đảng viên, giám sát 49 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kiểm tra 167 đảng viên, giám sát 196 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ, cấp ủy phân công, quy định những điều đảng viên không được làm…

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi cho biết, bên cạnh chú trọng nội dung KTGS, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn UBKT các cấp; tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS, kỷ luật của Đảng cho 277 cán bộ; 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cấp ủy cho hơn 470 cấp ủy viên các cấp và ủy ban kiểm tra cơ sở; tổ chức hội nghị giao ban định kỳ 6 tháng/lần cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở; đồng thời chuẩn hóa các quy trình, thủ tục trong công tác KTGS, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.