Tiếp tục huy động nguồn lực bảo vệ môi trường, nguồn nước

.

Ngày 13-1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết tình hình triển khai dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Theo đó, sau 9 tháng triển khai dự án, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19 nhưng các đơn vị, địa phương, đối tác thực hiện dự án đã tổ chức tham vấn, xây dựng các kế hoạch, khảo sát thực tế, triển khai một số hoạt động...

Trong năm 2022, dự án sẽ hoàn thiện các sáng kiến, mô hình để báo cáo thành phố và khuyến nghị áp dụng, nhân rộng; huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; sử dụng các bài học, mô hình thành công để truyền thông, huy động đông đảo cộng đồng, doanh nghiệp tham gia thực hiện...

Các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch, chủ động thích ứng linh hoạt với Covid-19 để phối hợp các đối tác triển khai dự án một cách hiệu quả, bền vững; xem việc triển khai các hoạt động của dự án như là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phòng. Đại diện USAID tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức, đối tác nhằm tiếp tục huy động và chia sẻ nguồn lực giúp thành phố thực hiện các nhiệm vụ về môi trường, nhất là thực hiện các nội dung của đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.