Tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

.

Ngày 13-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Trưởng ban Tổ chức Thành  ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái, hàng giữa) và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy  Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải, hàng giữa) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.  Ảnh: T.H
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái, hàng giữa) và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải, hàng giữa) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: T.H

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, phát huy những kết quả đạt được, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời đề nghị toàn ngành và các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là: Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 tại hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.