Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

.

Ngày 12-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5-2022, nhằm thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đó, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 10-5, đã thảo luận một số nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”...

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. Đồng thời, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại...

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.