Đôn đốc các sở, ngành, đơn vị cập nhật và thực hiện các nhiệm vụ

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao. Theo đó, UBND thành phố phê bình UBND quận Liên Chiểu chưa có chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao, có kết quả thấp trong việc hoàn thành nhiệm vụ và cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ, với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 29,24% và tỷ lệ cập nhật tình hình 29,82%.

Đồng thời yêu cầu UBND quận Liên Chiểu tập trung chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được giao, có giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố giao và cập nhật kết quả vào hệ thống phần mềm theo dõi công việc để nâng cao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo quyết liệt rà soát, có giải pháp xử lý đối với các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành và nghiêm túc cập nhật kết quả vào hệ thống phần mềm theo dõi công việc để nâng cao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao; đặc biệt, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ có gắn sao, tập trung nguồn lực, ưu tiên xử lý để hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ có gắn sao, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.