Giải quyết thủ tục hành chính "Thủ tục ngoài một cửa" trực tuyến

.

Ngày 13-5, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Ngọc Thạch cho biết, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong thực hiện các dịch vụ hành chính ngoài các thủ tục trong Bộ thủ tục hành chính do UBND thành phố công bố, Sở TT&TT phối hợp Sở Nội vụ xây dựng Phân hệ “Thủ tục ngoài một cửa” trên Cổng dịch vụ công thành phố để tiếp nhận trực tuyến, thay cho hình thức gửi hồ sơ giấy, hoặc phải làm văn bản, gửi như lâu nay.

Sở TT&TT đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi có nhu cầu, thực hiện “Thủ tục ngoài một cửa” của Sở TTT&TT trên Cổng dịch vụ công thành phố (địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc App Mobile “Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng” trên Kho dữ liệu Apple và Google).

Sở hướng dẫn chi tiết các bước thao tác trên Cổng dịch vụ công thành phố trong video “Hướng dẫn nộp hồ sơ Thủ tục ngoài một cửa”, được đăng trong chuyên mục video, Trang thông tin điện tử: https://tttt.danang.gov.vn/ hoặc tại: https://www.youtube.com/watch?v=G2ImJvworcM.

Sở TT&TT đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã rà soát; trường hợp có nhu cầu thực hiện “Thủ tục ngoài một cửa” trên Cổng dịch vụ công thành phố để thuận lợi cho tổ chức, công dân sử dụng; có đề nghị để sở hỗ trợ.

Danh mục thủ tục ngoài một cửa của Sở TT&TT được rà soát bổ sung, ban hành lại tại Quyết định số 52/QĐ-STTTT ngày 31-3-2022 gồm 21 thủ tục, trong đó có 14 thủ tục đủ điều kiện xây dựng dịch vụ công mức 4 để tiếp nhận và trả kết quả qua Cổng dịch vụ công thành phố, gồm lĩnh vực Công nghệ thông tin 6 thủ tục; lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 3 thủ tục; lĩnh vực Thanh tra 1 thủ tục và lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng 4 thủ tục.

Thời gian qua, việc thí điểm triển khai phân hệ trên cho 11 thủ tục ngoài một cửa của Sở TT&TT, đã được các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ và đã phát sinh hơn 50 hồ sơ trực tuyến.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.