Không yêu cầu tiêu chuẩn về chứng chỉ công nghệ thông tin đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã

.

UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố (Theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14-8-2020) và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và phường trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 16-6-2021 của UBND thành phố).

Theo đó, bãi bỏ quy định: “Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; bỏ quy định tiêu chuẩn về độ tuổi đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã tham gia bầu cử để bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, chủ tịch Hội Người cao tuổi, chủ tịch Hội chữ thập đỏ, người hoạt động không chuyên trách phường, xã lần đầu.

Quy định mới bổ sung việc tuyển dụng chức danh chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo quy định mới về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và phường, đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường), chỉ cần tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; đồng thời bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại Điều 42, Điều 50 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và các quy định của UBND thành phố.

Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch cấp phường, quy định mới yêu cầu phải tốt nghiệp đại học luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (So với quy định cũ, chỉ cần tốt nghiệp trung cấp luật). Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 8-8-2022.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.