Triển khai "Trang cộng đồng" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

.

Ngày 5-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai “Trang cộng đồng” (fanpage) của MTTQ Việt Nam. Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng thành lập, vận hành fanpage, kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên fanpage đối với cán bộ Mặt trận các cấp.

Bên cạnh đó, hội nghị được cung cấp về quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm các nội dung nổi bật như: các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến công tác của Mặt trận; các thông tin phản ánh nhằm tăng cường vai trò nòng cốt của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; các bài viết, phóng sự mang tính định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái vì cộng đồng.

THANH PHƯƠNG – N.V

;
;
.
.
.
.
.