Hiệu quả từ Đề án 1162

.

Qua 5 năm triển khai đề án “Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng” (gọi tắt Đề án 1162) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVI, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, phân công báo cáo viên và tổ chức triển khai học tập nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang học tập, quán triệt các nghị quyết,  chủ trương của Đảng và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đ.G.H
Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đ.G.H

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 29 chi, đảng bộ cơ sở, 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.036 đảng viên. Trước khi ban hành Đề án 1162, tại nhiều các địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng mặc dù đạt nhiều kết quả nhất định song hiệu quả, chất lượng chưa cao so với nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc, chu đáo nên hiệu quả thúc đẩy hành động cách mạng chưa cao, chưa tạo được các phong trào có tính bền vững trên địa bàn huyện. Xuất phát từ thực tế trên, ngày 7-8-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang khóa XVI ban hành đề án “Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng” và tập trung triển khai thực hiện để đề án đi vào thực chất.

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 25 hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ chủ chốt của huyện. Trong đó, chú trọng việc tổ chức học tập bằng hình thức hội nghị trực tuyến và điểm cầu trực tuyến hội nghị do Thành ủy, Trung ương tổ chức. Đồng thời tổ chức 581 hội nghị quán triệt khác với hơn 70.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện tham dự học tập. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 8 hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các đảng bộ: đảng bộ các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể và các chi bộ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Bảo hiểm xã hội, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án Dân sự, Công ty Tiến Thắng với 1.094 lượt cán bộ, đảng viên, công chức tham dự.

Trên cơ sở Đề án 1162, đảng ủy các xã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác học tập, tuyên truyền các văn bản của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, đổi mới các hình thức tuyên truyền... Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Hòa Tiến và Đảng bộ xã Hòa Phong làm thí điểm triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trong đề án.

Là đơn vị được chọn làm thí điểm, ông Nguyễn Thanh Quảng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong, cho biết Đảng bộ xã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó chú trọng kỷ cương trong học tập như: chia đối tượng học tập nghị quyết thành 2 nhóm khác nhau; xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi; điểm danh; báo cáo danh sách về chi bộ... Căn cứ vào điều kiện của từng đơn vị mà triệu tập số lượng người nghe trong mỗi hội nghị sao cho hợp lý; nếu cần thiết có thể tổ chức nhiều đợt, tránh trường hợp người nghe ngồi ngoài hội trường.

Nhằm góp phần đưa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đoàn cấp trên, nghị quyết đảng bộ các cấp đến với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, mới đây, Huyện Đoàn cũng tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 với 12 điểm cầu trực tuyến tại huyện và các xã cho 100% cán bộ, đoàn viên trên địa bàn huyện. Qua đó giúp các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương hoạt động sôi nổi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 1162, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã góp phần tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo được các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1162 trong thời gian tới, theo ông Lê Trung Thắng, Huyện ủy Hòa Vang sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong đề án.

Trong đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 1162 để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, nhân dân hiểu và xác định rõ việc học tập nghị quyết là nhu cầu tự thân, vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Đây được xem là giải pháp cơ bản, lâu dài góp phần khắc phục có hiệu quả biểu hiện “lười học” nghị quyết của Đảng, theo đúng tinh thần của Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

ĐOÀN GIA HUY

;
;
.
.
.
.
.