Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22-7-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 1-11-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, trong năm 2023, thành phố hoàn thành phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030, thành phố phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố; hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản.

Đến năm 2045, phát huy tối đa, hiệu quả, tiềm năng từ các loại khoáng sản trên địa bàn thành phố để đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội; ngành công nghiệp khai khoáng được đầu tư công nghệ hiện đại gắn với mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.