Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chủ đề năm 2023

.

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 theo chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Đây là mục đích, yêu cầu tại kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai phát động thi đua thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6,5-7% so với ước thực hiện năm 2022; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 8-8,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 3-3,5%; khu vực nông nghiệp tăng 2-2,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 13,5-14%; GRDP bình quân đầu người đạt 4.500 USD; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 6-7%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt tổng thu ngân sách năm 2022; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 3-4%; tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo (có bằng cấp, chứng chỉ) đạt 53,7%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3,2%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn sức lao động đến cuối năm (chuẩn thành phố) giảm còn 1,39%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ suất sinh thô tăng 0,06%; số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 18 bác sĩ; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 74 giường; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được HĐND thành phố đề ra tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương, khối, cụm thi đua đăng ký với UBND thành phố và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-2-2023; lựa chọn chủ đề tiêu biểu, đặc trưng của địa phương để phát động phong trào thi đua chuyên đề giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách, việc nổi cộm, khó khăn, vướng mắc; những mặt còn tồn tại, yếu kém cần khắc phục thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; khen thưởng công tâm, khách quan, đúng pháp luật đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có tính giáo dục, nêu gương sức lan tỏa trong phong trào thi đua.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.