Nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân

.

Theo kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố xác định, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL năm 2023 và giai đoạn 2023-2027 được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND thành phố ban hành.

Hội đồng PBGDPL thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện truyền thông chính sách có tác động to lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đẩy mạnh PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; triển khai kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan thành viên hội đồng và địa phương.

Chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng PBGDPL thành phố xác định mục tiêu: Tiếp tục phát huy việc thực hiện tốt cơ chế phối hợp để nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, đoàn thể trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn thành phố; nâng cao ý thức, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, góp phần làm giảm vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.