Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống

.

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh: văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động có hay bao nhiêu nhưng không được nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc thì không có ý nghĩa gì. Đây chính là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân thành phố phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội lần thứ XXII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhanh chóng hoàn thiện Chương trình hành động số 01-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Chương trình hành động đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, thời gian, lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn thành phố, làm cơ sở để các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hóa triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Nghị quyết phải nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt với những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, gắn với trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong việc theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội thứ XXII Đảng bộ thành phố là yêu cầu và biện pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về các mục tiêu, quan điểm, giải pháp phát triển thành phố trong thời gian đến, cũng như sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thành phố vượt qua những khó khăn, thách thức, khôi phục tăng trưởng, phát triển kinh tế, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo.

Việc quán triệt và tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội thứ XXII Đảng bộ thành phố được thực hiện nghiêm túc, bài bản sẽ tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên; việc vận dụng và đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết sẽ sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu mỗi cấp ủy trong quá trình xây dựng chương trình hành động thực hiện ở cấp mình phải kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, không gắn với tình hình thực tiễn, không bám sát vào các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp từng của địa phương, đơn vị để lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy Đảng trên cơ sở định hướng trong Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 10-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ mình để xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết phù hợp, sát với tình hình thực tiễn cũng như chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Trong đó, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, lộ trình, thời hạn và xác định cụ thể kết quả đầu ra.

Chương trình đó đòi hỏi nhiều công phu của cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, nghành của thành phố. Mỗi tập thể cần xây dựng chương trình hành động theo cách riêng của mình, cách riêng trên nền đổi mới, sáng tạo, đột phá. Chương trình ấy phải chỉ đích danh ai làm việc này, ai chủ trì, ai phối hợp, cần bao nhiêu kinh phí, nhân lực ra sao, làm đến bao giờ thì xong…? Chương trình hành động phải chỉ rõ những kết quả đầu ra và hạn chế với những từ khẩu hiệu: Nâng cao, đẩy mạnh, tích cực, tăng cường... Đồng thời cần khắc phục tình trạng nói cho hay nhưng không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát. Đó là nguyên tắc của Đảng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy có trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình hành động đúng yêu cầu đề ra; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Yêu cầu đó đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên để bảo đảm Nghị quyết của Đảng được thực thi nghiêm túc, đúng tiến độ, hiệu quả và có kết quả. Kiểm tra, giám sát để bảo đảm công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng được thực hiện thường xuyên; phòng ngừa, hạn chế sức ỳ; kịp thời điều chỉnh đề án, chương trình thông qua thì nhiều nhưng hiệu quả không cao, gây tốn kém ngân sách thành phố; đồng thời sớm phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện.

 HOÀNG ANH

;
;
.
.
.
.
.