Đà Nẵng hạn chế khai thác nước dưới đất

.

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 25-8-2022 phê duyệt phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 25-8-2022 về tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng có diện tích 248,607km2 thuộc 55 phường- xã phải hạn chế khai thác nước dưới đất, chia làm 3 vùng hạn chế khai thác.

Vùng hạn chế 1 có tổng diện tích 89,985km2 thuộc 30 phường- xã (khu vực có biên mặn, bãi chôn lấp chất thải tập trung, nghĩa trang). Các khu vực có biên mặn, hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) từ 1.500mg/l trở lên; khu vực có bãi chôn lấp chất thải tập trung; nghĩa trang tập trung thì dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và trám lấp các giếng theo quy định.

Trong khu vực liền kề biên mặn, bãi chôn lấp chất thải tập trung, nghĩa trang tập trung, các cơ quan chức năng không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất; các công trình khai thác nước dưới đất mà không có giấy phép thì bị xử phạt vi phạm hành chính và phải dừng hoạt động khai thác, tiến hành trám lấp giếng, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai.

Vùng hạn chế 3 có tổng diện tích 221,499 km2 tại 54 phường, xã thì hạn chế khai thác nước dưới đất tại các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung; không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; dừng khai thác các công trình không có giấy phép và xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

Vùng hạn chế hỗn hợp (vùng hạn chế 1 và 3 chồng lấn nhau) có tổng diện tích là 62,877km2 trên địa bàn 29 phường, xã thì dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có trong tầng chứa nước (nếu có) và trám lấp giếng theo quy định; không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới...

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận- huyện, UBND cấp xã- phường tổ chức điều tra, thống kê, rà soát, phân loại và lập danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp.

Trên cơ sở danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã- phường thông báo tới chủ giếng để thi công trám lấp giếng theo quy định.

Đối với trường hợp giếng phải trám lấp trong danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp mà không xác định được chủ giếng thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận-huyện, UBND xã-phường tổ chức thi công trám lấp theo quy định.

UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức điều tra, thống kê các giếng khoan, giếng đào đang sử dụng và các giếng không sử dụng; đối với các giếng không sử dụng, yêu cầu chủ quản lý giếng phải thực hiện trám lấp theo quy định để bảo vệ tầng chứa nước; định kỳ gửi báo cáo tổng hợp về Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thống kê và trám lấp giếng theo quy định...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.