.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới Hòa Vang

.

UBND thành phố vừa có chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2016.

Theo đó, đầu tư xây dựng đường giao thông thôn xóm, kiệt, hẻm; kênh thủy lợi nội đồng được ngân sách thành phố hỗ trợ vật tư mức 80%, ngân sách huyện chi 20%; kiên cố hóa kênh mương chính từ công trình đầu mối thành phố chi 60%, huyện chi 40%. Mỗi thôn được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa mức 500 triệu đồng, nếu sửa chữa hỗ trợ 150 triệu đồng; đầu tư khu thể thao ở thôn 30 triệu đồng. Hộ gia đình nông thôn Hòa Vang được hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh; được vay vốn 10 triệu đồng/hộ xây dựng hầm biogas; hỗ trợ 3 triệu đồng/ha cải tạo đồng ruộng qua việc dồn điền đổi thửa.

Hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế vườn có quy mô từ 1.000m2 trở lên, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị cây giống, nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/hộ/lần (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 60%, ngân sách huyện hỗ trợ 40%). Hộ gia đình đầu tư xây dựng mới ao, hồ nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi bền vững, có quy mô từ 500m2 trở lên, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ao nuôi với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/ha, nhưng không quá 100 triệu đồng/hộ/lần, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 80%, ngân sách huyện 20%; hỗ trợ 50% chi phí mua con giống lần đầu, nhưng mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/hộ/lần từ nguồn ngân sách thành phố.

Các tổ chức, cá nhân áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP, GMPs ...) được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm an toàn; chi phí phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu sản phẩm và các chi phí bảo đảm chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Mặt khác, hỗ trợ một lần chi phí thuê tổ chức tư vấn đánh giá và cấp giấy chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định

Đối với HTX nông nghiệp được thành phố hỗ trợ 100% chi phí mua lúa giống nguyên chủng và 50% chi phí phân bón, thuốc trừ sâu.  Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất rau, hoa chuyên canh ứng dụng công nghệ cao và có quy mô tối thiểu 0,5 ha, được ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá trị đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ruộng sản xuất gồm: cải tạo xây dựng đồng ruộng, xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới, tiêu và các thiết bị khác với mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình/đơn vị. Cơ sở sản xuất, chế biến nấm được hỗ trợ 50 triệu đồng.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.