.

Đẩy mạnh các biện pháp thu thuế từ đầu năm

.

Năm 2016, ngành Thuế thành phố được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu 11.900 tỷ đồng, tăng 31% so với dự toán năm 2015. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi các chính sách thuế có sự thay đổi, bổ sung. Cụ thể, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông (TNDN) giảm từ 22% xuống còn 20%.

Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta tuy có dấu hiệu phục hồi, nhưng chưa thể đạt mức tăng trưởng cao. Vì vậy, để hoàn thành dự toán thu ngân sách 2016, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp quan trọng trong công tác hành thu.

Tuyên truyền thu thuế môn bài đầu năm.
Tuyên truyền thu thuế môn bài đầu năm.

Ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Việc tăng thu đến 31% so với kế hoạch năm trước là nhiệm vụ nặng nề đối với ngành Thuế thành phố.

Do đó, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2016, ngành Thuế thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh thu nợ thuế, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế theo đúng kế hoạch và lộ trình của ngành.

Đồng thời, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách về thuế mới, sửa đổi, bổ sung tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được tăng cường ở tất cả các khâu, các bộ phận, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng.

Ngoài ra, bám sát địa bàn, xây dựng các cơ chế thu thập thông tin, tăng cường đối thoại trực tiếp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp thu ý kiến xây dựng phản biện tích cực của người dân và doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu cao nhất của ngành Thuế Đà Nẵng là phấn đấu hoàn thành tỷ lệ tăng thu do Bộ Tài chính giao, vượt mức dự toán 12.571 tỷ đồng của HĐND, UBND thành phố giao năm 2016.

Những ngày đầu năm 2016, ngành Thuế tiến hành chống thất thu thuế trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; kết hợp đồng bộ các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền đi đôi với giám sát, kiểm tra để người nộp thuế tự khai thuế sát với thực tế kinh doanh.

Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để người nộp thuế tiếp tục duy trì ổn định, mở rộng và phát trển kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, có động viên, khen thưởng kịp thời người chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế; phê phán những đối tượng chây ỳ, nợ đọng kéo dài.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thẩm quyền của mỗi cấp, cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển thực sự toàn diện trong toàn ngành.

Đồng thời, để công tác thu thuế năm 2016 đạt kết quả, ngành thuế thành phố tập trung hiện đại hóa công tác nộp thuế, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước trong quản lý, bảo đảm công khai minh bạch, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế; mở rộng hình thức nộp thuế qua Internet, thực hiện tốt hệ thống vận hành quản lý thuế tập trung; triển khai thực hiện tốt các đề án hóa đơn điện tử, thu thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh tế; khẩn trương xây dựng và vận hành đề án lưu trữ hồ sơ điện tử, đào tạo trực tuyến…

Tin tưởng rằng, những kết quả đạt được trong năm 2015 cùng các giải pháp thu quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2016 sẽ tạo tiền đề để ngành Thuế thành phố tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Thành Lân

;
.
.
.
.
.