Giải ngân vốn đền bù giải tỏa không vượt tổng mức đầu tư

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Kho bạc Nhà nước căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự toán đền bù giải tỏa để giải ngân chi phí đền bù giải tỏa, nhưng không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

UBND thành phố cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương tổng hợp hồ sơ đền bù giải tỏa các dự án vượt chi phí đền bù giải tỏa trong tổng mức đầu tư được duyệt gửi các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án lập hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, làm cơ sở cho việc thanh quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Đà Nẵng trường hợp không thể giải ngân được cho dự án do vượt tổng mức đầu tư, làm chậm trễ tiến độ triển khai dự án.

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.