Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ

.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN).

Công ty CP Cơ khí Hà Giang – Phước Tường được UBND thành phố Đà Nẵng chứng nhận là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ tiêu biểu.
Công ty CP Cơ khí Hà Giang – Phước Tường được UBND thành phố Đà Nẵng chứng nhận là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ tiêu biểu.

Theo đó, điều kiện để DN có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư được nhận CGCN từ tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) phải: có hợp đồng CGCN hoặc Giấy chứng nhận đăng ký CGCN (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký) và công nghệ được chuyển giao thuộc dự án có ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Hình thức hỗ trợ là cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện CGCN; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc hỗ trợ trực tiếp.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ thông qua nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho DN đối với hỗ trợ trực tiếp.

Về mức hỗ trợ, ngoài hưởng các ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo quy định của pháp luật, DN được hưởng mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện hành đối với nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ các chương trình KH&CN cấp quốc gia; quỹ phát triển KH&CN của DN, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nguồn ngân sách Nhà nước dành cho KH&CN và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Đồng thời, DN được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khoản vay thực hiện CGCN trong dự án. DN cũng được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với khoản vay thực hiện trong dự án.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.