NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

.

Ngày 12-7-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 162/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX. Toàn văn quyết nghị như sau:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

1. Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2018 là:  8.597,481 tỷ đồng

a) Vốn trong nước là 6.429,2 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 2.923,760 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.443,288 tỷ đồng

(Dự kiến thu 2.500 tỷ đồng, đưa vào cân đối chi XDCB là 2.443,288 tỷ đồng. Còn lại chi các nội dung: chi thực hiện Đề án tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 44,712 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho huyện Hòa Vang 12 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Nông thôn mới).

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 170,000 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương: 592,152 tỷ đồng

+ Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: 79,152 tỷ đồng

+ Vốn đầu tư theo ngành và lĩnh vực: 338,000 tỷ đồng

+ Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn TPCP: 175,000 tỷ đồng

- Vốn XDCB năm 2017 chuyển sang 2018: 300,000 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài: 2.168,281 tỷ đồng

- Vốn Trung ương hỗ trợ: 1.387,081 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương

(nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài): 781,200 tỷ đồng

2. Dự kiến tổng nguồn vốn XDCB năm 2018 sau khi điều chỉnh là: 8.307,481 tỷ đồng

a) Giảm 300 tỷ đồng nguồn vốn XDCB năm 2017 chuyển sang năm 2018.

b) Tăng 10 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giao vốn khen thưởng công trình phúc lợi trong phong trào  xây dựng nông thôn mới để đầu tư thực hiện Dự án Trường Mầm non Hòa Nhơn khu vực Phú Hòa 2 theo Công văn số 7574/BKHĐT-KTNN ngày 19-9-2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định 1345/QĐ-UBND ngày 2-4-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân bổ vốn cho công trình.

3. Dự kiến kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018

a) Điều chỉnh giảm:

Rà soát, cắt giảm những công trình thanh toán khối lượng đã được giải ngân một phần vào cuối năm 2017, các công trình thừa vốn sau quyết toán, các công trình vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai thi công và các công trình mới đến nay chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công nên không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí...

b) Điều chỉnh tăng:

Việc bổ sung vốn cho các công trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên bố trí số vốn còn lại chưa thanh toán cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán;
- Đối với các công trình đã hoàn thành, ưu tiên bổ sung vốn thanh toán 85% - 90% khối lượng hoàn thành theo quy định;

- Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm;

- Đối với công trình chuyển tiếp, tập trung vốn cho công tác đền bù giải tỏa để bố trí tái định cư; ưu tiên cho các công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư; các công trình trường học, văn hóa, y tế, xử lý ngập úng, khớp nối hệ thống xử lý thoát nước, các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh; xử lý thoát nước, ô nhiễm môi trường, các công trình chống ùn tắc giao thông trọng điểm…;

- Đối với công trình mới: Ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình cấp bách, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo nơi làm việc cho các cơ quan Nhà nước, các công trình an sinh xã hội.

4. Nhiệm vụ công tác XDCB 6 tháng cuối năm 2018 và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2018

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai một số giải pháp sau:

- Tích cực đôn đốc công tác thu ngân sách; triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Đề án chống thất thu thuế, nhất là trong giao dịch bất động sản, các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, lưu trú… Thường xuyên rà soát các đối tượng, cơ sở nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ; xử lý nghiêm, kiên quyết, công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế nhiều;

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Kịp thời tổng hợp đề xuất xử lý các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện;

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2018, các chủ đầu tư, quản lý dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn được giao;

- Đối với các dự án có 2 nguồn vốn (ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố), đề nghị các ban quản lý phối hợp với Kho bạc Nhà nước ưu tiên thanh toán trước nguồn vốn ngân sách Trung ương.

- Tiếp tục rà soát điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn được giao để bổ sung cho các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn (dự án có quyết định phê duyệt quyết toán, dự án đã có khối lượng hoàn thành...);

- Kịp thời có văn bản báo cáo các bộ, ngành Trung ương để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn hằng năm;

- Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018 để đảm bảo dự án đầu tư được phê duyệt đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn triển khai trong năm 2019;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án đã được bố trí vốn năm 2018 từ nguồn vốn phân cấp cho quận, huyện; trình Hội đồng nhân dân quận, huyện điều chỉnh nội bộ nhằm sớm giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, nhất là các công trình hỗ trợ đầu tư theo Chương trình Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang và chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong năm 2019 theo nguồn vốn và các lĩnh vực đã được phân cấp;

- Tiếp tục thực hiện quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo thực hiện phê duyệt dự án và bố trí vốn đầu tư được tập trung để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất nhằm giảm thất thoát lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư;

- Thực hiện tốt công tác giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, đô thị; có biện pháp khắc phục và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.
 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018.

Chủ tịch NGUYỄN NHO TRUNG

;
.
.
.
.
.
.