Tăng cường các giải pháp quản lý nhập khẩu phế liệu

.

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 7452/UBND-QLĐTh ngày 27-9-2018 về triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, chỉ xem xét cấp mới, cấp lại giấy xác nhận đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đồng thời gửi giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu, cương quyết đình chỉ hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền đối với các tổ chức; cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. 

KHÁNH HÒA
 

;
.
.
.
.
.
.
.