Năm 2019, dự toán thu ngân sách của Đà Nẵng trên 27.300 tỷ đồng

.

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Theo báo cáo, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng (bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017); thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng (bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017). 

Có 61/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh. Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu); 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao (từ 15% trở lên).

Để có kết quả quan trọng này, ngay từ đầu năm, trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện thu năm 2017, đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách; giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trong nội bộ cơ quan thuế.

Cùng với đó, định kỳ hằng tháng theo dõi sát tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đối với 16 địa phương trọng điểm, thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu để xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách...

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị của Cục Thuế Đà Nẵng, tính đến 31-12-2018, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố thực hiện được 23.154 tỷ đồng, đạt gần 102,3% dự toán và bằng 115% so cùng kỳ năm 2017. Năm 2019, dự toán thu ngân sách của Đà Nẵng trên 27.300 tỷ đồng, trong đó thu riêng thuế, phí tăng trên 14% so với thực hiện năm 2018.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành Thuế thành phố phải nỗ lực ngay từ đầu năm, phối hợp với các ngành, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.