Tăng cường quản lý hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch năm 2019-2020.

Theo đó, kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch, chú trọng phối hợp liên ngành triển khai các giải pháp hạn chế tiêu cực của tour du lịch giá rẻ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lữ hành và hướng dẫn du lịch; tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch; xây dựng văn hóa, đạo đức doanh nghiệp, đạo đức nghề, góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch hấp dẫn.

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.