Chấm dứt, xử phạt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ

.

* Rà soát định kỳ về năng lực nhà thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án về việc chấm dứt và xử phạt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ.

Theo đó, Sở KH&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo theo kết luận của Thường trực Thành ủy và công văn, thông báo của HĐND, UBND thành phố về việc chấm dứt và xử phạt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án nghiên cứu, xem xét bổ sung cụ thể thêm các quy định về chấm dứt, xử phạt hợp đồng, công khai thông tin, cấm tham gia hoạt động đấu thầu các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm (có năng lực thực tế đúng với hồ sơ dự thầu) để tham gia thực hiện các gói thầu bảo đảm về hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Sở KH&ĐT cũng đề nghị các đơn vị nêu trên tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực các nhà thầu đang thực hiện các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn; các nhà thầu vi phạm, chậm trễ tiến độ; đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định; gửi báo cáo về Sở KH&ĐT để làm cơ sở báo cáo UBND thành phố. Nếu có các cá nhân, tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên nhưng đơn vị không báo cáo, xử lý vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố.

* Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 852/QĐ-UBND và Công văn số 922/UBND-SKHĐT về việc liên quan đến rà soát và xử lý nhà thầu vi phạm, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công văn số 1278/SKHĐT-TĐGSĐT gửi các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án đề nghị các đơn vị báo cáo, rà soát và xử lý nhà thầu.

Tại Quyết định số 852/QĐ-UBND, thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án “Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng…). Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; tổng hợp báo cáo Sở KH&ĐT để công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp chậm trễ tiến độ thực hiện dự án”.

Tại Công văn số 922/UBND-SKHĐT, UBND thành phố cũng chỉ đạo nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 11, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về việc xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng… thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó…”.

Do vậy, Sở KH&ĐT đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thực hiện báo cáo kết quả hằng tháng về việc rà soát, đánh giá năng lực của các nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các nhà thầu vi phạm, chậm trễ tiến độ; đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định; gửi báo cáo về Sở KH&ĐT trước ngày 5 hằng tháng để làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.