Công bố kết quả kiểm tra doanh nghiệp

.

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 100/QĐ-SKHĐT ngày 2-4-2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp (DN) từ ngày 8-4-2019 đến ngày 13-5-2019, qua báo cáo kết quả cho thấy, đa số DN kiểm tra được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, trong 21 DN được tiến hành kiểm tra có 20 DN đang hoạt động, 1 DN nộp hồ sơ giải thể nên không tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, trong thời hạn kiểm tra, tiếp tục có 3 DN nộp hồ sơ giải thể và 2 DN không hoạt động, không gắn bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân loại DN thực hiện kiểm tra theo một số tiêu chí:

Phân theo loại hình DN - công ty CP: 1 DN; công ty TNHH hai thành viên trở lên: 15 DN; công ty TNHH một thành viên: 5 DN. Theo cơ cấu vốn điều lệ 16 DN có phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và 5 DN trong nước, trong đó có 2 DN thay đổi cơ cấu vốn điều lệ từ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sang trong nước. Đa số các DN kiểm tra đều là DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Phân theo địa bàn hoạt động: quận Sơn Trà có 11 DN; quận Ngũ Hành Sơn 1 DN, quận Hải Châu 6 DN, quận Cẩm Lệ 1 DN, quận Thanh Khê 2 DN. Các DN được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định về thành lập, đăng ký DN và các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký DN như: có hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký; gắn/treo bảng hiệu tên DN; huy động và góp đủ vốn điều lệ; thực hiện cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phiếu cho thành viên, cổ đông; thực hiện lập sổ đăng ký thành viên/sổ đăng ký cổ đông; thực hiện họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định…

Bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định về thành lập, đăng ký DN vẫn còn một số DN vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như: không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; kê khai không trung thực, chính xác nội dung đăng ký DN; đăng ký/thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN quá thời hạn quy định; không thực hiện góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký; không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN...

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 9 DN, tổng số tiền xử phạt 113,5 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời hướng dẫn Người đại diện theo pháp luật những hồ sơ, thủ tục còn thiếu để DN sớm hoàn thiện bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định và có trách nhiệm chấn chỉnh, khắc phục các hành vi vi phạm. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.