Sửa đổi, bổ sung Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16-5-2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 8-11-2016 của UBND thành phố.

Theo đó, sửa đổi Khoản 1, Điều 2 đối với đối tượng hỗ trợ thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 194/2018/NQ-HĐND ngày 19-2-2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên địa bàn, cụ thể: Các DN sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố (bao gồm cả HTX, không gồm các DN có vốn đầu tư nước ngoài) có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ.

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, tiên tiến, cải tiến công nghệ thực hiện chuyển giao cho các DN hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả giải mã công nghệ). Các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN khoa học và công nghệ (KH&CN).

Đối với điểm c, Khoản 1, Điều 6 sửa đổi điều kiện ưu tiên cho các DN có một trong các điều kiện như: tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của thành phố; sản xuất hàng xuất khẩu, các mặt hàng thuộc các lĩnh vực được thành phố ưu tiên phát triển; DN có trích lập quỹ phát triển KH&CN; DN đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam); không vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường; thực hiện tốt các hoạt động xã hội; DN có hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, sửa đổi điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều 8, cụ thể: “Mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ (mỗi DN được hỗ trợ không quá 2 dự án). Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao; hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường”.

Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Điều 8, đó là: hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện nghiên cứu tạo công nghệ; ươm tạo công nghệ; thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao; cải tiến công nghệ; đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tác động môi trường; nghiên cứu giải mã công nghệ… Các DN được chứng nhận là DN KH&CN được hỗ trợ có mức cao hơn đến 5% so với các mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 và được hỗ trợ không quá 3 dự án. Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, không vượt quá 3 tỷ đồng/DN/năm.  

Khoản 10, Điều 15 cũng được bổ sung nội dung: “Định kỳ tổ chức kiểm tra các đối tượng được hỗ trợ để đánh giá và báo cáo UBND thành phố về hiệu quả của chính sách”. Ngoài ra, bãi bỏ Điều 4 Quy định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 8-11-2016 của UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-5-2019.

DIỆP NHƯ

;
;
.
.
.
.
.