Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh

.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ tháng 7-2019), trong đó, nhấn mạnh đến các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Theo đó, Nghị định 40 có nhiều quy định mới, đột phá nhằm từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển từ “tiền kiểm” sang hậu kiểm như: bãi bỏ và cắt giảm 25 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; lồng ghép một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo; giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 15-25 ngày…

Theo đó, đối với thủ tục đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) giảm được 20 ngày thẩm định và 5 ngày báo cáo kết quả thẩm định (từ 60 ngày xuống còn 35 ngày) so với quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Về thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) quy định rõ thời điểm trình ĐTM bảo đảm phù hợp với các quy định về đầu tư, xây dựng…; quy định cụ thể nội dung thẩm định ĐTM; giảm từ 15-25 ngày thẩm định ĐTM (từ 45 ngày xuống còn 20 ngày) so với Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.