Quy trình chủ trương cho phép doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư

.

Thực hiện Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 24-6-2019 của UBND thành phố về việc “quản lý liên thông hồ sơ đối với các dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có thông báo sơ đồ quy trình chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm biết để thực hiện, theo dõi, nắm bắt quy trình, chủ trương cho phép doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư.

Theo đó, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề xuất dự án sơ bộ của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các sở quản lý chuyên ngành, UBND quận/huyện nơi dự kiến đặt địa điểm thực hiện dự án. Trường hợp dự án có khả năng ảnh hưởng đến an ninh-quốc phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố.  Trường hợp cần tham vấn ý kiến các bộ quản lý chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các bộ, ngành để lấy ý kiến. Nội dung lấy ý kiến gồm: sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án; sự phù hợp của mục tiêu hoạt động của dự án với các quy hoạch của thành phố; phương án lựa chọn nhà đầu tư; các nội dung khác nếu có.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác có liên quan nếu cần thiết xem xét và có văn bản trả lời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp nội dung lấy ý kiến phức tạp thì thời gian có thể kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp ý kiến của các ngành có sự thống nhất chưa cao hoặc không có ý kiến theo thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND thành phố tổ chức cuộc họp để thống nhất ý kiến.

Trong vòng 3 ngày làm việc, sau khi nhận được ý kiến của các ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND thành phố xem xét cho ý kiến về chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án; phương án lựa chọn nhà đầu tư và xác định đơn vị làm chủ đầu tư tạm thời của dự án đồng thời gửi văn bản này cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm đưa nội dung báo cáo về dự án tại cuộc họp quy hoạch kiến trúc hoặc cuộc họp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố gần nhất để xem xét cho ý kiến về văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc họp, Văn phòng UBND thành phố thông báo bằng văn bản ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp quy hoạch kiến trúc thành phố hoặc cuộc họp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố. Trường hợp lãnh đạo UBND thành phố thống nhất với địa điểm đầu tư do nhà đầu tư đề xuất: các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, căn cứ quy định thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng hoặc có tổng diện tích thực hiện dự án trên 10ha, có yếu tố nhạy cảm, phức tạp liên quan đến kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng…, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản để Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực/Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án.

Trường hợp lãnh đạo UBND không thống nhất với địa điểm do nhà đầu tư đề xuất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho nhà đầu tư được biết. Trường hợp nhà đầu tư muốn tìm kiếm địa điểm khác phù hợp hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư liên hệ lại Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để khảo sát và lựa chọn địa điểm thực hiện dự án phù hợp hơn (trừ trường hợp lãnh đạo UBND thành phố/Ban Thường vụ Thành ủy/Thường trực Thành ủy chủ trương không tiếp tục xúc tiến dự án).

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.