Những trường hợp doanh nghiệp phải hủy tờ khai hải quan điện tử

.

Theo Cục Hải quan thành phố, từ ngày 15-10, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng nhóm 1 (tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại) xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp (DN) phải thực hiện hủy tờ khai hải quan ở một số trường hợp.

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành nhằm sửa đổi Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14-4-2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của DN và Thông tư số số 191/2015/TT-BTC ngày 24-11-2015 quy định thủ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Theo đó, các trường hợp cụ thể gồm: tờ khai hải quan giá trị thấp, khai sai thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung theo quy định (trừ trường hợp đã  được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu); khai trùng thông tin; kiện hàng nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định; tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm; người nhận hàng từ chối nhận kiện hàng nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan.

Bên cạnh đó là các trường hợp quy định tại Khoản 11, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC (tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan; tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa thông quan do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đựa hàng về bảo quản; tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của người khai hải quan…).

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.