Dự kiến 14.339 tỷ đồng cho đầu tư công trong năm 2020

.

UBND thành phố có Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29-11-2019 về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trong năm 2020.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019 đã thực hiện là khoảng 6.600 tỷ đồng (không kể vốn vay của Chính phủ là 701,5 tỷ đồng), đạt 95% kế hoạch được giao. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 dự kiến đến 14.339 tỷ đồng, gấp 1,87 lần kế hoạch vốn bố trí năm 2019. Trong đó, nguồn vốn trong nước là 12.973 tỷ đồng và vốn nước ngoài (ODA) là 1.366 tỷ đồng.

Nguồn vốn trong nước sẽ được bố trí để chi hỗ trợ cho các tỉnh Nam Lào và tỉnh Quảng Nam là 22,1 tỷ đồng; phân bổ 1.858 tỷ đồng cho các quận, huyện; hỗ trợ 51,9 tỷ đồng cho huyện Hòa Vang để đầu tư một số công trình xây dựng nông thôn mới; bố trí 9.342 tỷ đồng cho 443 công trình xây dựng cơ bản, trong đó vốn xây lắp là 8.101 tỷ đồng và đền bù giải tỏa là 1.241 tỷ đồng; bố trí 1.723 tỷ đồng cho 143 công trình khai thác quỹ đất; bố trí 25 tỷ đồng cho các dự án chuẩn bị đầu tư; 85 tỷ đồng cho công tác lập quy hoạch và 1.306 tỷ đồng để bố trí cho các công trình thanh quyết toán, công trình bức xúc cần triển khai trong năm 2020.

HOÀNG HIỆP

 
;
;
.
.
.
.
.