Khẩn trương đầu tư phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố ban hành Thông báo số 340/TB-VP ngày 3-12-2019 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu thu gom rác thải trên địa bàn các quận, huyện năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

Theo đó, yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của công nhân trong quá trình thực hiện công tác vệ sinh môi trường; nghiên cứu phương án cơ giới hóa, điện tử hóa xe vận chuyển, thu gom rác; khẩn trương có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn theo đúng hợp đồng đã ký kết, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, có cơ chế lương thưởng phù hợp nhằm động viên tinh thần kịp thời cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

UBND các quận, huyện phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, nộp tiền thu gom rác thải đầy đủ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có phương án nêu tên tại cuộc họp dân phố và không xem xét thi đua khen thưởng, gia đình văn hóa đối với các hộ dân không chấp hành. UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị trúng thầu, tiến hành xử phạt vi phạm, giảm trừ chi phí trong trường hợp đơn vị không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết, trường hợp cần thiết xem xét kết thúc hợp đồng để tổ chức đấu thầu chọn đơn vị đủ năng lực...

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.