Phấn đấu đạt mục tiêu 50.000 doanh nghiệp vào năm 2025

.

Ngày 19-2, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 8759/KH-UBND về phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xác định mục tiêu phấn đấu nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt trên 50.000 doanh nghiệp đến năm 2025 và trên 75.000 doanh nghiệp đến năm 2030.

Việc phát triển doanh nghiệp với nhiệm vụ phát huy tối đa nguồn lực để doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Để đạt được mục tiêu trên, ngày 11-2-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 759/UBND-SKHĐT về triển khai kế hoạch Phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan. Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị có liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 và đề án “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 24-6-2019 của UBND thành phố.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm “Quản lý giám sát các dự án đầu tư” giữa các sở, ban, ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai các thủ tục đầu tư đối với các dự án, cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp theo dõi trong quá trình thực hiện các thủ tục.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.