Trước ngày 31-3, các địa phương trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh, thành phố

.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ để thống nhất hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch địa phương thời kỳ 2021-2030 và trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31-3-2020. Đối với các địa phương đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Hội đồng thẩm định; đồng thời, gửi báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hồ sơ đã hoàn thiện cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.