Ban Quản lý dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên là chủ đầu tư các dự án Cải thiện hạ tầng giao thông và Phát triển bền vững thành phố

.

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng” và dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”.

Ban quản lý dự án
Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng", hạng mục công trình xử lý thoát nước thải đang tổ chức thi công tại quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể, ngày 7-4-2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng” lần 2 và ngày 9-4-2020 ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thuộc dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” lần 3.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên nhiệm vụ chủ đầu tư cho dự án “Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng” và dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên sẽ thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18-6-2014;  Luật Đấu thầu ngày 26-11-2013 và thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13-6-2019 và các quy định hiện hành khác.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.