Tập trung kiểm soát dịch bệnh đi đôi với khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh

.

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3983/UBND-TKTH ngày 19-6-2020 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, kiểm soát tốt Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; đồng thời, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

Kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, tín dụng và tài khóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung khắc phục khó khăn, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh Covid-19...

Theo Danang.gov.vn

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích