Đà Nẵng tập trung phòng, chống Covid-19, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh

.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành kế hoạch về triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14-7-2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 8-7-2020 của HĐND thành phố về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

UBND thành phố xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu đó là: tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng, chống Covid-19; bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo, điều hành để đạt mức cao nhất về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố.

Theo đó, UBND thành phố triển khai các phương án phù hợp, hiệu quả trong phòng chống Covid-19 để không xảy ra tình huống bị động bất ngờ; triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục tác động của Covid-19 đến mọi đối tượng. Về công tác chỉ đạo điều hành, tập trung triển khai có hiệu quả các chuyên đề của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời triển khai các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 119/NQ-QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”.

Các nhiệm vụ cụ thể đó là phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương sớm phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại thành phố gắn với thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.